Privacy Policy

1 Definities


KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND
: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, statutair gevestigd in Veghel, gevestigd en zaakdoende in (5469 DT) Erp aan de Bussele 17, die zich bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Evenement: een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op de Evenementenlocatie.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND in het kader van het bijwonen van een Evenement, alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een overeenkomst heeft gesloten, alsmede een ieder die de Website(s) bezoekt;

Social Media: de aan de Website en overige (promotionele) uitingen van of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND specifiek gelieerde social media kanalen die op naam van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geregistreerd zijn

Website(s): de website(s) van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam of ten behoeve van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of aan haar gelieerde onderneming(en) geregistreerd zijn, waaronder in ieder geval www.Kampingkitschclubholland.nl, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde app's geëxploiteerd door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.

2 Identiteit KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND


2.1      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND hecht veel waardeaan een verantwoorde omgang met gegevens van haar Bezoekers. KAMPING KITSCHCLUB HOLLAND verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en metinachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevensdaaromtrent stelt. In dit Privacystatement wordt informatie verstrekt over deverzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege KAMPING KITSCHCLUB HOLLAND. Dit Privacystatement heeft betrekking op het gebruik dat KAMPINGKITSCH CLUB HOLLAND kan (doen) maken van persoonsgegevens van Bezoekers vanhaar Website(s), Social Media en/of van Evenementen die zich via de Website(s)en/of Social Media hebben geregistreerd.

2.2      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is statutair gevestigd in Veghel, engevestigd en zaakdoende in (5469 DT) Erp aan de Bussele 17. Zij is bij de Kamervan Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 51513390. KAMPING KITSCH CLUBHOLLAND is bereikbaar via het e-mailadres info@Kampingkitschclubholland.nl.

2.3      Het verstrekken van persoonsgegevens is nietverplicht. Echter om gebruik te kunnen maken van sommige diensten is hetverstrekken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

3 Welke gegevens verzamelt KKCH?


3.1      Voor het bezoek aan een of meerdereEvenementen worden Bezoekers gevraagd zich bij KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND te registreren. Bij deze registratie kan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND de bezoeker om de volgende gegevens (hierna: Registratiegegevens) te vragen, zoals; naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, werkfunctie, adres, inlognaam/wachtwoord, bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, land, adres, stad, postcode, telefoonnummer, bedrijfsmail), gegevens over sociale netwerk profielen en online media (website(s), LinkedIn, Twitter, Facebook, Soundcloud, Instagram).

3.2      Door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kunnen tevens locatiegegevens worden verkregen van Bezoekers die betrekking hebben op de evenement locaties die de Bezoeker in het kader van het Evenement heeft bezocht, zoals bijvoorbeeld verschillende podia (hierna: Locatiegegevens). Deze Locatiegegevens kunnen door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND worden verkregen als de Bezoeker zich in het desbetreffende geval meteen polsbandje met daarin een elektronische chip incheckt bij het bezoeken van de betreffende evenement locaties en worden in beginsel uitsluitend geanonimiseerd verwerkt in het kader van statistiek en de verbetering van de dienstverlening van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze gegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt.

3.3      Door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kunnen tevens gegevens worden verkregen overinteresses, aankoopgedrag of wensen van Bezoekers (hierna: Commerciële Gegevens). Naast dat eenBezoeker deze CommerciëleGegevens bij ons vermeld kunnen Commerciële Gegevens bij KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ook bekend zijn bijvoorbeeld omdat deBezoeker haar daartoe toegang heeft geboden, zoals bijvoorbeeld via Facebook, of omdat KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND die Commerciële Gegevens kan herleiden uit de manier waarop de Bezoeker deWebsite(s) en/of Social Media (ook apps) gebruikt dan wel elders via derde partijen aankopen heeft gedaan die voortvloeien uit het gebruik van de Website(s)en/of Social Media (ook apps). Ook leggen de servers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND automatisch surf gegevens van de Bezoeker vast, zoals bijvoorbeeldIP-adressen, tijdstip van bezoek, browser soort en welke functionaliteiten gebruikt worden (hierna: Surf gegevens). KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan deze Commerciële Gegevens en Surf gegevens uitwisselen met haar eigen partners c.q. groepsmaatschappijen en kan deze Commerciële Gegevens en Surf gegevens van de verschillende producten en diensten die de Bezoeker afneemt samenvoegen in een profiel. Uitsluitend indiende Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt worden. Mocht de Bezoeker bezwaar hebben tegen verdere verwerking van Commerciële Gegevens en Surfgegevens, dan dient hij dat direct kenbaar te maken via privacy@Kampingkitschclubholland.nl.

4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?


4.1
      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gebruikt de persoonsgegevensin eerste instantie om de overeenkomst die zij met de Bezoeker sluit zo goed mogelijkuit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

4.2      NAW gegevens worden gebruikt om de op de Website(s)en/of via Social Media bestelde producten aan de juiste persoon te kunnenleveren, om via registratie te kunnen verifiëren wie recht heeft op besteldetickets en de op basis daarvan te verschaffen polsbandjes. Tevens wordt met deregistratie en koppeling van tickets aan de Bezoeker voorkomen dat tickets doorof vanwege de Bezoeker kunnen worden verhandeld.

4.3      Registratiegegevens van de Bezoeker kunnen worden gebruikt om een account aan te maken op de Website(s) en/of Social Media van KAMPINGKITSCH CLUB HOLLAND.    

4.4      Voor eventueel gebruik van een persoonlijke-mailadres en telefoonnummer wordt altijd eerst de ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker gevraagd.

4.5      De Locatiegegevens van Bezoekers worden uitsluitend intern en geanonimiseerd gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen. Op die manier kan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND haardienstverlening verbeteren, omdat daarmee duidelijk wordt welke (onderdelenvan) Evenementen populair waren en welke niet en op deze manier in de toekomst aan te sluiten op de kennelijke behoefte en wensen van Bezoekers. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent, kunnen deze Locatiegegevens ook niet geanonimiseerd worden gebruikt.

4.6      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan van tijd tot tijd de Registratiegegevens gebruiken om contact met Bezoekers op te (doen) nemen in het kader van marktonderzoek.

4.7      Behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Bezoeker, bijvoorbeeld om producten of tickets te kunnen leveren, worden persoonsgegevens nimmer zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker doorgegeven aan derden.

4.8
      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gebruikt Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surf gegevens, alleen met de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker en deze toestemming niet is ingetrokken via privacy@kampingkitschclubholland.nl, ten behoeve van: (i) het op basis van deze gegevens kunnen (doen) aanbieden, leverenen factureren van overeengekomen producten, diensten en/of informatie, als ook dergelijke producten, diensten en/of informatie of aanbiedingen daartoe te kunnen (doen) aanpassen aan de behoefte en wensen van de Bezoeker en als deBezoeker dat wenst, de gelegenheid te geven informatie uit te (doen) wisselen met anderen, (ii) het kunnen doen van (gerichte) aanbiedingen via advertentie(s),email en/of social media netwerken, en de Bezoeker op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen, (iii) het in technische zin kunnen onderhouden en/of verbeteren van de Website(s) en/ofSocial Media, (iv) het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude, diefstal of misbruik op te sporen, (v) het kunnen verhuren van gegevens in elektronische vorm aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die producten of diensten kunnen aanbieden, (vi) het kunnen doen van marktonderzoek, (vii) het kunnen maken van analyses van het bezoek, gebruik en afname van producten en diensten,(viii) ter bepaling van een toekomstige strategie, (ix) het kunnen ontvangen van gegevens omtrent het aankoopgedrag via/van derde partijen zoals affiliate marketeers, als een aankoop elders uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (ook apps)voortvloeit, (x) het kunnen updaten van het persoonlijke profiel van deBezoeker en (xi) de Bezoeker in staat te stellen mee te doen aan speciale commerciële c.q. promotionele acties van zorgvuldig door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geselecteerde derden. Als de Bezoeker bij de aankoop elders gegevens verstrekt aan de betreffende verkopende partij of tussenpersoon, heeft KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geen invloed op wat deze partij of tussenpersoon eventueel met die gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacy- beleid en voorwaarden van toepassing.De betreffende partij of tussenpersoon zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt.

5 Social Media


5.1      In het desbetreffende geval kunnen via een polsbandje Locatiegegevens van een Bezoeker worden gekoppeld aan diens profiel op de geselecteerde Social Media. Uitsluitend indien de Bezoeker hiermee zelf uitdrukkelijk instemt door van deze functionaliteit gebruik te maken, kunnen die Locatiegegevens via KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND bij de betreffende SocialMedia worden gebruikt. Op welke wijze welke informatie openbaar wordt gemaakt hangt af van de privacy instellingen van het profiel van de betreffende Bezoeker.

5.2      De betreffende social media netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Voor dit gebruik, waaronder cookies die de social medianetwerken daarmee bijvoorbeeld kunnen plaatsen, zijn de betreffende social media netwerken verantwoordelijk, en zijn hun privacyverklaringen en voorwaarden van toepassing.

6 Cookies en surfgegevens


6.1      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan automatisch gegeneerde informatie verzamelen over het surfgedrag van Bezoekers. Deze Surfgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres en cookies. De servers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL,IP-adres, browser type en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s)en de Social Media van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND. Deze Surfgegevens kunnen door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en Social Media statistisch te analyseren ende Website(s) en Social Media te optimaliseren. Surfgegevens worden door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.

6.2      Om de Website(s) en Social Media goed te laten functioneren is KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gerechtigd om, net als de meeste websites, gebruik te maken van cookies waarmee informatie kan worden vergaard om het navigeren in de Website(s) en op Social Media te vergemakkelijken. Deze cookies zijn tekstbestandjes die op de computer van de Bezoeker van deWebsite(s) en/of Social Media worden opgeslagen met daarin gegevens die nodig zijn om het bezoek aan de Website(s) en/of Social Media zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals het onthouden van de persoonlijke instellingen van deBezoeker, waaronder taalinstellingen ende voorkeur voor mobiel of desktop, de inhoud van een winkelmandje en/of het onthouden dat een Bezoeker is ingelogd en de Bezoeker automatisch opnieuw in te liggen. Via de instellingen van de webbrowser kunnen deze cookies worden uitgezet.

6.3      Daarnaast maakt KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van deWebsite(s) en/of Social Media. Deze informatie wordt (inclusief IP adres)uitsluitend aan Google verstrekt om gebruik te maken van het statistiek programma van Google. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de dienst (het statistiek programma) aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND te kunnen aanbieden. Via de Website(s) en/of Social Media worden ook cookies geplaatst in het kader van Google Analytics. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen statistische informatie doet.

6.4      Tevens kunnen via de Website(s) en/of SocialMedia cookies worden geplaatst en gelezen door (andere) social media netwerken zoals Facebook en Twitter. Op het gebruik door die partijen heeft KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geen invloed. Deze social media netwerken zoals Facebook enTwitter zijn voor dit gebruik van cookies verantwoordelijk en hun privacyverklaringen en voorwaarden zijn daarop van toepassing.

7 Doorgifte aan derden


7.1      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geeft(persoons)gegevens van Bezoekers slechts aan derden door als de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via privacy@Kampingkitschclubholland.nl.

7.2      Door akkoord te gaan met dit Privacystatement, geeft de Bezoeker KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om diens Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens aan zorgvuldig door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geselecteerde derde partijen te verstrekken, die direct betrokken zijn bij de Website(s)en/of Social Media, en alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de hierboven genoemde doeleinden, waaronder commerciële doeleinden.

7.3      Alleen als een Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via het e-mailadres privacy@kampingkitschclubholland.nl, kan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens gebruiken en/of doorgeven aan door haar zorgvuldig geselecteerde derde partijen, meer in het bijzonder voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van die derde partijen over hun producten en diensten.

7.4      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerken de diensten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND te garanderen.

7.5      Omdat KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND bij haardienstverlening gebruik maakt van bewerkers, die in opdracht van KAMPING KITSCHCLUB HOLLAND producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven)persoonsgegevens van Bezoekers worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting,kan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND die gegevens ook aan die bewerkers verstrekkenuitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor die leveringsverplichting.  

7.6      Tot slot kan KAMPING KITSCH CLUB HOLLANDbepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal Bezoekersdat gebruik maakt van bepaalde onderdelen van de Website(s) en/of Social Mediaen/of bepaalde Evenementen heeft bezocht. Aan de hand van deze gegevens kan de Bezoekerdoor die derden niet worden geïdentificeerd.

8 Minderjarigen


Als de Bezoeker nog geen 16 jaar oud is, moeten diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van ditPrivacystatement voordat de Bezoeker zich kan registreren om de Website(s)en/of Social Media te gebruiken.

9 Bewaartermijn


KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deo vereenkomsten.

10 Inzage en correctie


De Bezoeker dient er voor te zorgen dat KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND via het e-mailadres privacy@kampingkitscclubholland.nlschriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens(persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

11 Beveiliging


11.1      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND garandeert met depersoonsgegevens uitermate zorgvuldig om te gaan en deze niet te gebruiken voorandere doeleinden die niet onder bovengenoemde doeleinden kunnen wordenverstaan.

11.2      KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND neemt alle redelijkemaatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegendiefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers die belast zijn met de accounts ende Website(s) en/of Social Media hebben, na ondertekening van eengeheimhoudingsverklaring, toegang tot de gegevens en uitsluitend ter gebruikvoor bovengenoemde doeleinden.

Panic button - Not Safe For Work
Cookies Preferences