Algemene voorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51513390, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door haar georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de website van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND  (www.kampingkitschclub.nl/algemene-voorwaarden) en worden op verzoek kosteloos toegezonden.


1 Definities


Afnemer
: een Bezoeker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die bedrijfsmatig een Overeenkomst sluit met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND tot aanschaf van een of meerdere Toegangsbewijzen ten behoeve van het bijwonen van een Evenement alsmede degene die zich in bedrijfsmatig opzicht in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een overeenkomst heeft gesloten.

Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op Overeenkomst tussen de Bezoeker en KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND van toepassing zijn. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, statutair gevestigd in Veghel, gevestigd en zaakdoende in (5469 DT) Erp aan de Bussele 17, die zich bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een overeenkomst heeft gesloten.

Evenement: Een (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op de Evenementenlocatie.

Evenementenlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND te organiseren en/of te faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele Kampeerterrein.

Huisregels: de huisregels van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan Evenementen van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.

Kampeerterrein: de specifieke door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND aangewezen camping of kampeergelegenheid.

Kampeerreglement: het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van de Bezoeker op het Kampeerterrein.

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Privacy statement: het privacy statement waarin het privacy beleid van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is verwoord, raadpleegbaar op de Website en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.

Social Media: de aan de Website en overige (promotionele) uitingen van of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND specifiek gelieerde social media kanalen die op naam van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geregistreerd zijn.

Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten.

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft.

Website: de Website van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND (www. kampingkitschclub.nl) en eventuele specifieke daaraan gelieerde Website(s) van Evenementen die op naam of ten behoeve van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND geregistreerd zijn.


2 Toepasselijkheid


1. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.  

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND uitdrukkelijk van de hand.

4. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

5. Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketservice van toepassing zijn.

6. Op verblijf op een door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND aangewezen Kampeerterrein kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels, eventuele (algemene) voorwaarden en/of huisregels van de betrokken camping van toepassing zijn.


3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst


1. Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of derden gedane mededelingen.

2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht bij KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of een door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard.


4 Toegang en Toegangsbewijs


1. De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

2. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

3. Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.

4. Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND verstrekt document of een door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

5. Alleen aanschaf via KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of van een door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakeld (Voor)verkoopadres.

6. Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.

7. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

8. Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

9. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

10. De artikelen 4.1 tot en met 4.9 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers.  


5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen


1. Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Het is eveneens verboden het eventuele door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.9 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

3. Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op te leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

4. Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per Toegangsbewijs en € 250,= (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

5. De artikelen 5.1 tot en met 5.4 hiervoor zijn onverkort van toepassing op Afnemers. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan met Afnemers niettemin schriftelijk andersluidende afspraken overeenkomen.


6 Aansprakelijkheid


1. Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

2. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND.

3. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.

4. Indien en voor zover KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

5. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND, zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

6. Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de kluisjes of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door de verhuurder van de kluisjes in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij de verhuurder van de kluisjes kan afhalen.

7. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide muziek ten gehore kan worden gebracht. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.


7 Annulering of verplaatsing Evenement


1. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service- en administratiekosten.

2. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.  

3. Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND via info@kampingkitschclub.nl.

4. Indien een Evenement door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of aan een door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.


7 Annulering of verplaatsing Evenement


1. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs restitueren, uitgezonderd de service- en administratiekosten.

2. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.  

3. Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND via info@kampingkitschclub.nl.

4. Indien een Evenement door of vanwege KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND of aan een door KAMPING KITSCH CLUB HOLLAND ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

Panic button - Not Safe For Work
Cookies Preferences